ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ  (อ่าน 14850 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ห ม า ย จั น ท ร์

 • นักกล้าม
 • ***
 • กระทู้: 131
 • เพศ: ชาย
มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 22:02:49 22:02 »
 • Publish
 • คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
  -   บรรลุนิติภาวะ
  -   สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
  -   ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  -   มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  -   ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

  เอกสารประกอบคำขออนุญาต
  การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และ  เหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
       - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
       - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

  ข้าราชการทหาร หรือตำรวจ
  - บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และ  เหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
       - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศพันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
       - ผู้ที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

  ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
  - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  - หลักฐานประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนจากผู้มีอำนาจจัดการของกิจการนั้นหรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้าง ต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่ ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

  การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
   - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน
    - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
      ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน
    - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)
      ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน   
      พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
    - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
      มาประกอบการพิจารณา
    - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง


  การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
    - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
    - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
    - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
    - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
    - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
    - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
      นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
    - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
    - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

  การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

    - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
    - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
    - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                     
    - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                     
    - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม                     

  การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
                     
    - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                     
    - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                     
    - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                     
    - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
                       
  อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                   
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
       - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม                                          ฉบับละ           100  บาท
       - ปืนอื่นๆ                                                                  ฉบับละ           500  บาท
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว                                         ฉบับละ        1,000  บาท
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน                                                 กระบอกละ         5  บาท
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลมร้อยละหรือเศษของร้อย1  บาท
  5. ใบแทนใบอนุญาต
        - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน                               
  เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด                                             ฉบับละ          20  บาท
        - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม
  หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                             ฉบับละ          15  บาท
        - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                                                  ฉบับละ           5  บาท

  ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น


  ที่มา  http://www.dopa.go.th/web_pages/m03070000/people/gun/gun.pdf
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2008, 22:28:49 22:28 โดย นายหมายจันทร์ »

  บอย นครปฐม

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน
  « ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 22:04:05 22:04 »
 • Publish
 • ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากเลยครับ  :C

  ออฟไลน์ อาเอ๋_KOC

  • ปลัดอาวุโส
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 4,483
  Re: มือใหม่อยากมีปืน
  « ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 22:06:00 22:06 »
 • Publish
 • เยี่ยมครับ..  "QQ
  You can’t control the wind but you can adjust your sails

  ออฟไลน์ ห ม า ย จั น ท ร์

  • นักกล้าม
  • ***
  • กระทู้: 131
  • เพศ: ชาย
  Re: มือใหม่อยากมีปืน
  « ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 22:17:38 22:17 »
 • Publish
 •                                       


  คู่มือปฎิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2548 เล่มที่ 1 ฉบับรวมกฎหมายอาวุธปืน

   
                                        


  คู่มือปฎิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2548 เล่มที่ 2 ฉบับรวมหนังสือสั่งการ


                                        


  คู่มือปฎิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2548 เล่มที่ 3 ฉบับรวมหนังสือสั่งการ
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2008, 22:24:09 22:24 โดย นายหมายจันทร์ »

  บอย นครปฐม

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน
  « ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 22:20:32 22:20 »
 • Publish
 • น้าต่าย คุณภาพทั้งนั้นเลย   :C

  ออฟไลน์ รัตตรา เต็มพลัง

  • นายอำเภอ
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 1,697
  • มือถือ 21491911 59591911
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 23:31:06 23:31 »
 • Publish
 •  "QQ "QQ "QQ "QQ "QQ

  "จงคิดว่า มีใคร ได้มองอยู่...เฝ้ามองดู ตัวเรา อย่างเฝ้าจ้อง
  ทำสิ่งใด รู้ได้ สายตามอง...อย่างน้อยต้อง รู้ละอาย ในหมายทำ"

  ออฟไลน์ aeouve

  • คนกันเอง
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 512
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 05:46:31 05:46 »
 • Publish
 • ขอบพระคุณมากครับ "QQ
  "ความแน่นอน นอนมา ว่าเป็นได้..ก็นั่นไง ไม่แน่นอน แน่นอนกว่า..สิ่งแค่เอื้อม เอื้อมจะจับ กลับลับตา..สุดจะหา แน่นอนได้ ไม่แน่นอน"  ประพันธ์โดย... น้ารัตน์  ประธานใหญ่ใจดี

  ออฟไลน์ นายสิงห์กลิ้ง

  • ปลัดอาวุโส
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 1,773
  • เพศ: ชาย
  • เหนือกว่ากฎหมายยังมีกฎแห่งกรรม
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 10:01:23 10:01 »
 • Publish
 • ขอบคุณมากครับผมมม  "QQ

  ramsjai

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 10:56:10 10:56 »
 • Publish
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น

  ชอบประโยคนี้ค่ะ  "QQ

  ออฟไลน์ นายสิงห์กลิ้ง

  • ปลัดอาวุโส
  • จอมยุทธ
  • *****
  • กระทู้: 1,773
  • เพศ: ชาย
  • เหนือกว่ากฎหมายยังมีกฎแห่งกรรม
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 14:54:21 14:54 »
 • Publish
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น

  ชอบประโยคนี้ค่ะ  "QQ

  คุณสมบัติครบไหมพี่หน่อย ซื้อเลยครับ :TT

  ramsjai

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 15:29:29 15:29 »
 • Publish
 • ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น

  ชอบประโยคนี้ค่ะ  "QQ

  คุณสมบัติครบไหมพี่หน่อย ซื้อเลยครับ :TT

  คุณสมบัติครบ แต่ตังค์ไม่พอจ้า  :B :B :B

  chipmunk

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 18:01:22 18:01 »
 • Publish
 • ขอบคุณครับ

  ออฟไลน์ ห ม า ย จั น ท ร์

  • นักกล้าม
  • ***
  • กระทู้: 131
  • เพศ: ชาย
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 20:31:51 20:31 »
 • Publish
 • ตัวอย่าง หนังสือรับรองความประพฤติ  ต้อง ซี 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

  วันที่  เดือน พ.ศ.

  สำนักงาน...................................................
  .....................................................................
  เรื่อง รับรองความประพฤติ ของ นาย  ................................

  เรียน ท่านนายอำเภอ .......................................................
     ข้าพเจ้า นาย /นาง .......................................... ตำแหน่ง ......................................... สนง........................สังกัด...............................สถานที่ทำงานราชการ ที่...................................................
     ขอรับรองว่า นาย.......................................ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ ณ บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่ ...................... ตำบล..................อำเภอ ....................... จังหวัด........................ มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีอุปนิสัยดี ไม่เคยกระทำความผิดร้ายแรงหรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งเป็นความประพฤติชั่วร้ายแรงอันเป็นภัยต่อสังคมโดยรวม

     ข้าพเจ้า  ..........................................ตำแหน่ง ......................................... สนง........................สังกัด................................................................................... ขอรับรองว่าข้อความรับรองความประพฤติแก่นาย...............................................ดังกล่าวข้างต้น เป็นจริงทุกประการ
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     
                 ด้วยความเคารพนับถือยิ่ง

                                              ลายเซนต์ผู้รับรอง

                 (ชื่อ สกุล ผู้รับรอง )
                    ตำแหน่ง ......................................... สนง........................สังกัด...............................  หมายเหตุ   เพิ่มสำเนาบัตร ข้าราชการ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

  ที่มา คัดลอกจาก บอร์ด กันอินไทยแลนด์

  BU

  • บุคคลทั่วไป
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 19:47:52 19:47 »
 • Publish
 • ขอบคุณครับ

  ออฟไลน์ Sig228-kolok

  • นักบริหาร
  • ****
  • กระทู้: 365
  • เพศ: ชาย
  • AGGIE / SOTUS HS9VOL
  Re: มือใหม่อยากมีปืน เริ่มที่นี่ครับ
  « ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 21:47:57 21:47 »
 • Publish
 •  :ZX
    * The happy time in my life is doing everything for you.* 
  "สุไหงโก-ลกใต้สุดแดนสยาม .. วัฒธรรมงามสองศาสนา .. ปาเต๊ะ-บาติกดูงามตา .. แหล่งศึกษาป่าพรุสิรินธร" 

  "นัติ๊ลั ยัยิต่รัริจ๊"

   


  Facebook Comments